Pininfarina Alpha matrac

Alpha matrac - mindenekelőtt Pininfarina design A Morfeus által gyártott, Pininfarina kollekcióhoz tartozó Alpha luxusmatrac a közepesen puha matracok kedvelőinek szánt csúcstermék. 8 rétegből álló, különböző keménységű zónákra osztott hideghab vázra épül, mely tökéletesen támasztja alá testünket. A több zónára osztott vázszerkezetet egy formára készített Aquacell hideghab tömb alkotja. Az...

Alpha matrac - mindenekelőtt Pininfarina design

A Morfeus által gyártott, Pininfarina kollekcióhoz tartozó Alpha luxusmatrac a közepesen puha matracok kedvelőinek szánt csúcstermék.

8 rétegből álló, különböző keménységű zónákra osztott hideghab vázra épül, mely tökéletesen támasztja alá testünket.

A több zónára osztott vázszerkezetet egy formára készített Aquacell hideghab tömb alkotja. Az erre épülő kalibrációs réteg segíti a zónák súlyelosztását, felső rétegükben pedig extra rugalmasan tartják testünket a kényelmi rétegek fölött.

Az ultralágy Aquacell Ultrasoft hideghab a legfelső kényelmi rétegben kap helyet. Segítségével testünket átöleli, a fordulási zónában megtámasztja.
Belső rétegeinek egyike a PolyFill habréteg, melynek feladata a levegő áteresztése nyomás alatt, vagy mozgás közben. Kialakításának köszönhetően a matrac oldalsó felületén kifelé, míg felső és alsó (nagy) felületén befelé áramoltatja a levegőt, ügyelve a matrac hőmérsékletének megtartására és szellőzésére.

Az alátámasztó réteghez közvetlenül egy ergonómiai formakövetést segítő habpanel került. Segítségével a különböző fekvő pozíciók súlyeloszlásbeli különbségeit küszöbölik ki - így minden pihenő és alvó póz esetén kiváló alátámasztást biztosít.

 

Szövete mosható, könnyen száradó. Speciális, ezüstionokat tartalmazó, biokerámia szálakkal szőtt huzata hipoallergén. Könnyedén alkalmazkodik, nyúlik, erős szálai és szövésiránya miatt rugalmas.

 ALPHA:
Intelligens matrac jelentős előnyökkel
• Bioceramic silver felső huzat (sejt regeneráló, antibakteriális)
• 3D-s külső mosható (száraz mosással) huzat, elősegíti a szellőzést
• Belső 3D-s védő huzat , elősegíti a szellőzést
• Topper rész (5cm) F-One Thermogel + Aqucell Ultra Soft
F-One Thermogel (hő felvevő és leadó réteg a melegedés elkerüléséért), Aquacell Ultra Soft (növényi
olaj segítségével előállított, vízzel fúj hideghab / puhább verzió)
• Aquacell Evo (növényi olaj segítségével előállított, vízzel fújt,latexált (8%) hideghab)
• Aquacell Ultra elast (növényi olaj segítségével előállított, vízzel fújt hideghab amely rugalmasabb
mint a sima Aquacell).
• Aquacell (növényi olaj segítségével előállított, vízzel fújt hideghab)
• Double layer Aquacell (növényi olaj segítségével előállított, vízzel fújt kétrétegű hideghab)
• 27cm magas
• Egy oldalas, nem kell forgatniA Yatsan Magyarország Kft. általános termékértékesítési feltételei1. AZ ÁLTALÁNOS TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA

1.1 A jelen matrac és kiegészítők értékesítési feltételei kerülnek alkalmazásra minden, a Yatsan Magyarország Kft. (továbbiakban: eladó) által bármely matracnak és kiegészítőnek (továbbiakban: áru) bármely fél (továbbiakban: vevő) számára történő értékesítése esetén. . 1.2 Jelen általános értékesítési feltételek a szerződés első oldalán található árura vonatkoznak.


2. MEGRENDELÉS

2.1 Vevő választása szerint az árut kiállított minta alapján (továbbiakban: megrendelés) rendelheti meg. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy a megrendelt áru elkészítési ideje várhatóan 8-10 hét. Vevő az árura vonatkozó megrendelését a szerződés aláírásától számított 24 órán belül egy alkalommal ingyenesen módosíthatja. 2.2 Eladó tájékoztatja vevőt, hogy egyes áruk esetében – tekintettel azok import jellegére, illetve a gyártó leterheltségére – a 2.1 pontban meghatározott elkészítési határidő legfeljebb egy hónappal meghosszabbodhat. Eladó ennek tényéről a tudomásszerzést követően köteles haladéktalanul tájékoztatni Vevőt. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban szabályozott esetkörben a késedelem következményeit nem alkalmazzák. 2.3 Amennyiben a Vevő értesítési címe az áru átvétele megelőzően megváltozik, köteles a címváltozásról az eladót tájékoztatni. Amennyiben a vevő ezt elmulasztja, viseli annak kockázatát, hogy az Eladó értesítését nem, vagy késedelmesen kapja meg. Az eladó jognyilatkozatai a Vevővel részére kézbesítettnek számítanak, ha azokat az Eladó a vevő utoljára megadott címére küldte.


3. TELJESÍTÉS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

3.1 Az Eladó akkor teljesítette a szerződést, amikor az árut az előírásoknak és a megrendelésnek megfelelően a saját telephelyén az átadásra előkészítette és erről a vevőt igazolható módon értesítette. A Vevő értesítése telefonon, illetve az általa megadott e-mail címre történő üzenet küldésével történik, amelynek kézbesítését Vevő köteles az Eladó részére jelezni. Felek rögzítik, hogy a Vevő által megadott e-mail címre történő kézbesítést – vevői visszajelzés hiányában – az Eladó általi elküldést követő ötödik munkanapon kézbesítettnek tekintik. 3.2 Vevő a megrendelt áru szállítását kérheti az általa meghatározott helyre, ennek módjáról a felek előzetesen egyeztetnek egymással, ebben az esetben a szerződés az áru Vevő által megjelölt helyre történő szállításával minősül teljesítettnek. 3.3 Az átadás-átvétel az értesítéstől számított 5 napon belül történik az eladó telephelyén, feltéve, hogy a Vevő eddig az időpontig a vételárhátralékot szerződés szerint megfizette. . 3.4 Abban az esetben, ha a megrendelt áru az eladó telephelyén elhelyezésre került, azonban a Vevő nem kívánja azt azonnal elszállítani, Eladó vállalja, hogy a Vevő értesítésétől számított 30 napon keresztül a megrendelt terméket a vételár-hátralék kifizetése után ellenérték nélkül tárolja. Amennyiben Vevő a megrendelt árut 30 napon belül sem veszi át, Eladó az átvételre megállapított 30 nap elteltét követően jogosult tárolási díj felszámítására, amelynek megfizetése Vevőt terheli, és amelynek mértéke a felek megállapodásától függ. Abban az esetben, ha vevő 30 nap elteltét követő 30 napon belül sem veszi át az általa megrendelt árut, úgy eladó jogosult a szerződéstől elállni és a megrendelt árut harmadik személy részére értékesíteni. . 3.5 A Vevő vagy az általa megbízott szállító részére történő átadással, illetve a 3.4. pontban meghatározott, meghosszabbított egy hónapos átvételi határidő eredménytelen lejáratával egyidejűleg az áruhoz fűződő kárveszély a vevőre száll át.


4. FIZETÉSI FELTÉTELEK, KÉSEDELEM, ELÁLLÁS

4.1 Vevő a szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a teljes vételár legalább 50 %-át az Eladó részére megfizetni, amely összegből felek a teljes vételár 15 %-nak megfelelő összeget foglaló jogcímén tartanak nyilván. Az esetlegesen fennmaradó vételárhátralékot a vevő az áru átvételekor köteles megfizetni az eladó részére. . 4.2 Az eladó késedelmes teljesítése esetén a vevő részére a 4.1. pont alapján befizetett vételárelőleg után a késedelembe esés napjától a teljesítés napjáig járó mindenkori törvényes késedelmi kamatot fizeti meg. Az eladó mentesül a késedelem jogkövetkezményei alól, ha a késedelmet vis major okozza, így különösen, de nem kizárólag, ha a késedelem sztrájkra, elemi csapásra, természeti akadályra, háborúra stb. vezethető vissza, illetőleg, ha az áru előállítása a gyártó részéről késedelmesen történik, valamint késedelmet külföldi vagy belföldi hatósági intézkedés, a vámeljárás elhúzódása, határvárakozási idő, vagy fuvarozási akadály okozta. . 4.3 Felek megállapodnak, hogy, ha az eladónak felróható okból a szerződés nem teljesül, akkor vevő minden további jogcselekmény nélkül, azonnali hatállyal jogosult írásban elállni a szerződéstől azzal, hogy az eladó az átvett foglaló kétszeres összegét és a részére teljesített vételárrészt a vevő elállását követő 15 naptári napon belül köteles visszafizetni a vevő részére. . 4.4 Felek megállapodnak, hogy ha vevőnek felróható a szerződés nem teljesül, úgy az eladót minden további jogcselekmény nélkül, azonnal hatállyal jogosult írásban elállni a szerződéstől. Ebben az esetben a vevő az adott foglalót elveszíti, míg a vevő által megfizetett vételárrészt eladó az elállást követő 15 naptári napon belül köteles a vevő részére visszafizetni. Amennyiben az eladó elállására azért kerül sor, mert vevő a megrendelt árut a 3.4 pontban rögzített, meghosszabbított egy hónapos határidőben sem veszi át, úgy eladó jogosult a vevővel szemben a teljes vételár 35 %-nak megfelelő mértékű kötbérigényt érvényesíteni. Felek megállapodnak, hogy eladó kötbérigényét jogosult a részére átadott vételárelőlegből kielégíteni.


5. JÓTÁLLÁS, CSERE

5.1 Eladó tájékoztatja vevőt, hogy a megrendelt árura a teljesítéstől számított 2+2 éves időtartamra jótállást vállal. A vevő jótállás igényét kizárólag a vásárláskor kapott eredeti és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, illetve a kitöltött jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti. A jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek arra vezethetőek vissza, hogy (I.) az árut nem rendeltetésszerűen használták, nem tartották be az árura vonatkozó kezelési, használati, illetve karbantartási utasításokat, (II.) a vevő nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének. . 5.2 Eladó tájékoztatja vevőt, hogy az árut – annak átvételétől számított 15 napon belül – a vevő kérésére egy másik, az eladó által forgalmazott árura cseréli ki az alábbi feltételek fennállása esetén: (I.) a csere Yatsan és King Koil termékekre vonatkozik, a szabvány méretekben (90,140, 160, 180, 200x200cm, kivéve a Royalty Superior matracot ); (II.) az eredeti matrachoz vevő matracvédőt vásárolt; (III.) a matrac használat közben nem szennyeződött, ellenkező esetben eladó 10% amortizációs / tisztítási díjat számít fel; (IV.) a cserével járó szállítási költség a vevőt terheli. Amennyiben a kicserélt áru forgalmi értéke (ára) alacsonyabb a korábban választott áru forgalmi értékénél (áránál), vevő jogosult a különbözet levásárlására, pénzbeli visszatérítés iránti igényt azonban az eladónak nem áll módjában teljesíteni.


6. KISZÁLLÍTÁS Eladó a megvásárolt terméket megállapodás szerint telephelyén adja át, vagy vevő részére előre egyeztetett időpontban kiszállítja. A kiszállítás hétköznap (hétfő kivételével) reggel 8 órától délután 5 óráig terjedő intervallumban történik. Amennyiben vevő ezen időintervallumon túli időpontban kívánja átvenni otthonában a terméket, óránként 3.000 Ft extra költséget kell fizetnie. Ingyenes szállítás esetén az eladó által a kiszállítás napját megelőzően két nappal közölt szállítási időpontot vevő elfogadja. Ha ez vevő számára nem megfelelő, a szállítás elveszíti ingyenes jellegét és a szokásos szállítási díjat felszámítjuk.