Perfect Dream matrac

Kiváló ár érték arányú zsákrugós matrac a félkemény komfort kedvelőinek. A zsákrugós rendszer több, tokokban elhelyezett, belső összeköttetésben álló rugóból épül fel. Ennek köszönhetően a fekvő partnereknek folyamatos alvás lehetőségét biztosít anélkül, hogy egymást mozgásukkal zavarnák. Az egy négyzetméteren elhelyezett 260db rugó a testet a legmegfelelőbb módon támasztja alá, e...

Kiváló ár érték arányú zsákrugós matrac a félkemény komfort kedvelőinek.

A zsákrugós rendszer több, tokokban elhelyezett, belső összeköttetésben álló rugóból épül fel. Ennek köszönhetően a fekvő partnereknek folyamatos alvás lehetőségét biztosít anélkül, hogy egymást mozgásukkal zavarnák. Az egy négyzetméteren elhelyezett 260db rugó a testet a legmegfelelőbb módon támasztja alá, e mellett kétszer olyan tartós, mint a standard rugózatok. Köztudott, hogy az emberi test 5 főbb ponton nyomódik a matracon, a zsákrugós rendszer így  a lehető legmegfelelőbb módon támasztja alá a testet, biztosítva az 5 eltérő zónára okozott feltámasztást, így normalizálja a vérnyomást, illetve a kényelmetlen forgolódást a minimumra csökkenti.

A Perfect Dream matracról:

  • zsákrugós rendszer
  • magassága 32cm
  • 25mm memory foam
  • egy oldalas matrac, nem kell forgatni

A felső, vizuálisan is elválasztott kényelmi rétegnek köszönhetően a matrac oldalt alvóknak is kifejezetten ajánlott, mert nem nyomja a vállat, csípőt, nem akadályozza a vérkeringést, ezáltal pihentető alvásélményt kínál.

Ajánlott ágyrács: fix léces, akár boxspring rendszerre is.
A termék több méretben is rendelhető.

A Yatsan Magyarország Kft. általános termékértékesítési feltételei1. AZ ÁLTALÁNOS TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA

1.1 A jelen matrac és kiegészítők értékesítési feltételei kerülnek alkalmazásra minden, a Yatsan Magyarország Kft. (továbbiakban: eladó) által bármely matracnak és kiegészítőnek (továbbiakban: áru) bármely fél (továbbiakban: vevő) számára történő értékesítése esetén. . 1.2 Jelen általános értékesítési feltételek a szerződés első oldalán található árura vonatkoznak.


2. MEGRENDELÉS

2.1 Vevő választása szerint az árut kiállított minta alapján (továbbiakban: megrendelés) rendelheti meg. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy a megrendelt áru elkészítési ideje várhatóan 8-10 hét. Vevő az árura vonatkozó megrendelését a szerződés aláírásától számított 24 órán belül egy alkalommal ingyenesen módosíthatja. 2.2 Eladó tájékoztatja vevőt, hogy egyes áruk esetében – tekintettel azok import jellegére, illetve a gyártó leterheltségére – a 2.1 pontban meghatározott elkészítési határidő legfeljebb egy hónappal meghosszabbodhat. Eladó ennek tényéről a tudomásszerzést követően köteles haladéktalanul tájékoztatni Vevőt. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban szabályozott esetkörben a késedelem következményeit nem alkalmazzák. 2.3 Amennyiben a Vevő értesítési címe az áru átvétele megelőzően megváltozik, köteles a címváltozásról az eladót tájékoztatni. Amennyiben a vevő ezt elmulasztja, viseli annak kockázatát, hogy az Eladó értesítését nem, vagy késedelmesen kapja meg. Az eladó jognyilatkozatai a Vevővel részére kézbesítettnek számítanak, ha azokat az Eladó a vevő utoljára megadott címére küldte.


3. TELJESÍTÉS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

3.1 Az Eladó akkor teljesítette a szerződést, amikor az árut az előírásoknak és a megrendelésnek megfelelően a saját telephelyén az átadásra előkészítette és erről a vevőt igazolható módon értesítette. A Vevő értesítése telefonon, illetve az általa megadott e-mail címre történő üzenet küldésével történik, amelynek kézbesítését Vevő köteles az Eladó részére jelezni. Felek rögzítik, hogy a Vevő által megadott e-mail címre történő kézbesítést – vevői visszajelzés hiányában – az Eladó általi elküldést követő ötödik munkanapon kézbesítettnek tekintik. 3.2 Vevő a megrendelt áru szállítását kérheti az általa meghatározott helyre, ennek módjáról a felek előzetesen egyeztetnek egymással, ebben az esetben a szerződés az áru Vevő által megjelölt helyre történő szállításával minősül teljesítettnek. 3.3 Az átadás-átvétel az értesítéstől számított 5 napon belül történik az eladó telephelyén, feltéve, hogy a Vevő eddig az időpontig a vételárhátralékot szerződés szerint megfizette. . 3.4 Abban az esetben, ha a megrendelt áru az eladó telephelyén elhelyezésre került, azonban a Vevő nem kívánja azt azonnal elszállítani, Eladó vállalja, hogy a Vevő értesítésétől számított 30 napon keresztül a megrendelt terméket a vételár-hátralék kifizetése után ellenérték nélkül tárolja. Amennyiben Vevő a megrendelt árut 30 napon belül sem veszi át, Eladó az átvételre megállapított 30 nap elteltét követően jogosult tárolási díj felszámítására, amelynek megfizetése Vevőt terheli, és amelynek mértéke a felek megállapodásától függ. Abban az esetben, ha vevő 30 nap elteltét követő 30 napon belül sem veszi át az általa megrendelt árut, úgy eladó jogosult a szerződéstől elállni és a megrendelt árut harmadik személy részére értékesíteni. . 3.5 A Vevő vagy az általa megbízott szállító részére történő átadással, illetve a 3.4. pontban meghatározott, meghosszabbított egy hónapos átvételi határidő eredménytelen lejáratával egyidejűleg az áruhoz fűződő kárveszély a vevőre száll át.


4. FIZETÉSI FELTÉTELEK, KÉSEDELEM, ELÁLLÁS

4.1 Vevő a szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a teljes vételár legalább 50 %-át az Eladó részére megfizetni, amely összegből felek a teljes vételár 15 %-nak megfelelő összeget foglaló jogcímén tartanak nyilván. Az esetlegesen fennmaradó vételárhátralékot a vevő az áru átvételekor köteles megfizetni az eladó részére. . 4.2 Az eladó késedelmes teljesítése esetén a vevő részére a 4.1. pont alapján befizetett vételárelőleg után a késedelembe esés napjától a teljesítés napjáig járó mindenkori törvényes késedelmi kamatot fizeti meg. Az eladó mentesül a késedelem jogkövetkezményei alól, ha a késedelmet vis major okozza, így különösen, de nem kizárólag, ha a késedelem sztrájkra, elemi csapásra, természeti akadályra, háborúra stb. vezethető vissza, illetőleg, ha az áru előállítása a gyártó részéről késedelmesen történik, valamint késedelmet külföldi vagy belföldi hatósági intézkedés, a vámeljárás elhúzódása, határvárakozási idő, vagy fuvarozási akadály okozta. . 4.3 Felek megállapodnak, hogy, ha az eladónak felróható okból a szerződés nem teljesül, akkor vevő minden további jogcselekmény nélkül, azonnali hatállyal jogosult írásban elállni a szerződéstől azzal, hogy az eladó az átvett foglaló kétszeres összegét és a részére teljesített vételárrészt a vevő elállását követő 15 naptári napon belül köteles visszafizetni a vevő részére. . 4.4 Felek megállapodnak, hogy ha vevőnek felróható a szerződés nem teljesül, úgy az eladót minden további jogcselekmény nélkül, azonnal hatállyal jogosult írásban elállni a szerződéstől. Ebben az esetben a vevő az adott foglalót elveszíti, míg a vevő által megfizetett vételárrészt eladó az elállást követő 15 naptári napon belül köteles a vevő részére visszafizetni. Amennyiben az eladó elállására azért kerül sor, mert vevő a megrendelt árut a 3.4 pontban rögzített, meghosszabbított egy hónapos határidőben sem veszi át, úgy eladó jogosult a vevővel szemben a teljes vételár 35 %-nak megfelelő mértékű kötbérigényt érvényesíteni. Felek megállapodnak, hogy eladó kötbérigényét jogosult a részére átadott vételárelőlegből kielégíteni.


5. JÓTÁLLÁS, CSERE

5.1 Eladó tájékoztatja vevőt, hogy a megrendelt árura a teljesítéstől számított 2+2 éves időtartamra jótállást vállal. A vevő jótállás igényét kizárólag a vásárláskor kapott eredeti és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, illetve a kitöltött jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti. A jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek arra vezethetőek vissza, hogy (I.) az árut nem rendeltetésszerűen használták, nem tartották be az árura vonatkozó kezelési, használati, illetve karbantartási utasításokat, (II.) a vevő nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének. . 5.2 Eladó tájékoztatja vevőt, hogy az árut – annak átvételétől számított 15 napon belül – a vevő kérésére egy másik, az eladó által forgalmazott árura cseréli ki az alábbi feltételek fennállása esetén: (I.) a csere Yatsan és King Koil termékekre vonatkozik, a szabvány méretekben (90,140, 160, 180, 200x200cm, kivéve a Royalty Superior matracot ); (II.) az eredeti matrachoz vevő matracvédőt vásárolt; (III.) a matrac használat közben nem szennyeződött, ellenkező esetben eladó 10% amortizációs / tisztítási díjat számít fel; (IV.) a cserével járó szállítási költség a vevőt terheli. Amennyiben a kicserélt áru forgalmi értéke (ára) alacsonyabb a korábban választott áru forgalmi értékénél (áránál), vevő jogosult a különbözet levásárlására, pénzbeli visszatérítés iránti igényt azonban az eladónak nem áll módjában teljesíteni.


6. KISZÁLLÍTÁS Eladó a megvásárolt terméket megállapodás szerint telephelyén adja át, vagy vevő részére előre egyeztetett időpontban kiszállítja. A kiszállítás hétköznap (hétfő kivételével) reggel 8 órától délután 5 óráig terjedő intervallumban történik. Amennyiben vevő ezen időintervallumon túli időpontban kívánja átvenni otthonában a terméket, óránként 3.000 Ft extra költséget kell fizetnie. Ingyenes szállítás esetén az eladó által a kiszállítás napját megelőzően két nappal közölt szállítási időpontot vevő elfogadja. Ha ez vevő számára nem megfelelő, a szállítás elveszíti ingyenes jellegét és a szokásos szállítási díjat felszámítjuk.